Polska jako atrakcyjny region inwestycyjny.

Dostępność wykwalifikowanej i znającej języki obce kadry, przy relatywnie niskich kosztach pracy, to klucz do sukcesów inwestycyjnych. Ponadto należy podkreślić istotne sektory, w których warto rozważyć inwestycję. Polska od kilku lat nastawiona jest na rozwój innowacyjnej gospodarki, uniezależnienie energetyczne oraz obniżenie emisyjności. Wszystko to jest elementem zrównoważonego rozwoju i wymaga wzmożonych, a w szczególności przemyślanych inwestycji strategicznych, dlatego też tak istotny jest transfer technologii,

rozwój sektora energetycznego oraz motoryzacji.To wszystko otwiera szerokie perspektywy inwestycyjne przed przedsiębiorstwami z krajów o znacznie rozwiniętej gospodarce. Tezę tę potwierdzają wnioski wynikające z raportu przygotowanego przez firmę doradczą PwC „World in 2050”. Otóż PKB Polski do 2030 roku z uwzględnieniem parytetu siły nabywczej ma wzrosnąć z 813 mld USD do 1415 mld USD, jednak po 2030 roku rozwój polskiej gospodarki znacznie zwolni i w efekcie może znaleźć się poza pierwszą dwudziestką najsilniejszych rynków globu. Aby temu zapobiec Polska musi zwiększyć poziom krajowych oszczędności i inwestycji. Zachęty finansowe oraz działania niefinansowe - rodzaje wsparcia dla inwestorów

 

Wsparcie w formie grantu.

Ten rodzaj wsparcia oparty jest na dwustronnej umowie pomiędzy Ministerstwem Gospodarki a inwestorem, zainteresowanym wybranym sektorem. Porozumienie obwarowane jest precyzyjnymi warunkami. Granty są wypłacane adekwatnie do poziomu realizacji zobowiązań inwestora. Nie bez znaczenia jest również obszar inwestycyjny - wynika to z faktu, iż wsparcie oferowane jest w sektorach uznanych za priorytetowe. Można do nich zaliczyć między innymi, sektor motoryzacyjny, elektroniczny, lotniczy, R&D oraz usług nowoczesnych.

Rozróżniamy dwie główne kategorie programu wsparcia dla nowych inwestycji - pierwszym jest utworzenie nowych miejsc pracy, zaś drugim - podjęcie nowej inwestycji. Inwestorzy, którzy utworzą 250 miejsc pracy przy inwestycji sięgającej 2 mln złotych w sektorze usług innowacyjnych otrzymają pomoc finansową na każde nowe miejsce pracy. Wysokość grantu jest w znacznym stopniu uzależniona od ilości nowych miejsc pracy, a także odsetkiem wykwalifikowanych pracowników z wykształceniem wyższym oraz złożoności procesów świadczonych przez dane przedsiębiorstwo. W sektor usług nowoczesnych w Polsce warto inwestować, również z uwagi na zwolnienia z podatku. Przedsiębiorcy tworzący nowe miejsca pracy mogą zostać po części lub w całości zwolnieni z podatku od nieruchomości, a nawet pojazdów.

 

Urzędowe wsparcie

Powiatowe Urzędy Pracy oferują istotne programy wsparcia. Polegają one między innymi na pokryciu kosztów szkoleń stażystów, a także dofinansowaniu nowych miejsc pracy. Ponadto oferowane jest również finansowanie programów stypendialnych czy też zwrot kosztów poniesionych wskutek opłat wynikających z wynagrodzeń oraz ubezpieczenia społecznego.

 

Szersze pole współpracy

Regiony Polski zachęcają inwestorów również w formie działań pozafi nansowych. Dobrym przykładem w województwie mazowieckim jest wsparcie Urzędu Marszałkowskiego dla inwestorów oraz rozwój klasteringu. Konkurencyjność gospodarki jest oparta w dużej mierze o badania, rozwój i innowacje (B+R+I). Szczególną uwagę poświęca się promocji rozwoju przedsiębiorstw wdrażających innowacyjne produkty i usługi. Kluczem do osiągnięcia tego celu są klastry, które wskutek nawiązanej współpracy przedsiębiorstw, instytucji badawczych, instytucji otoczenia biznesu, organizacji pozarządowych oraz władz lokalnych, określane są mianem katalizatora procesów innowacyjnych. Struktury klastrowe w dużej mierze sprzyjają wzrostowi poziomu innowacyjności

i poprawie potencjalnej zdolności transferu wiedzy. Dla przykładu mazowieckie klastry Smart IT, Green Energy, Green Cars oraz Klaster Innowacji – transport, logistyka, infrastruktura we współpracy z międzynarodowymi partnerami utworzyły Klaster EGTA, którego celem jest transfer technologii oraz rozwój takich sektorów jak: elektryczna motoryzacja, odnawialne źródła energii czy branża IT. EGTA wsparciem objęły organy administracji publicznej, takie jak np. Ministerstwo Gospodarki, Urząd Marszałkowski czy PARP. Pokazuje to szerokie perspektywy i możliwości współpracy krajowej i międzynarodowej.

 

Sektory warte inwestycji

W roku 2015 największym zainteresowaniem inwestorów cieszą się grunty mieszkaniowe i rolne. To drugie, wynika między innymi z dużego zainteresowania rozwojem farm wiatrowych i solarnych. Nie oznacza to wcale, że na innych rynkach będziemy mieli do czynienia z marazmem. Istotny jest również fakt, że Polską zaczyna interesować się zupełnie nowa grupa inwestorów, m.in. z Indii, Arabii Saudyjskiej czy Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Wynika to w dużej mierze z faktu, iż Polska, jako jeden z nielicznych krajów Unii Europejskiej, pomimo wciąż utrzymującej się słabej koniunktury w krajach strefy euro zanotowała w 2014 r. wysoki wzrost gospodarczy, a w roku 2015, jak wynika z raportu NBP, PKB wzrośnie odpowiednio o 3,4 proc. i o 3,6 proc, co sytuuje Polskę wśród liderów wzrostu. Tej sytuacji sprzyja wysoka aktywność inwestycyjna przedsiębiorstw krajowych a także wzrost wydatków konsumpcyjnych. Nie bez znaczenia jest również fakt, iż klin podatkowy (różnica między ceną płaconą przez nabywcę a ceną otrzymywaną przez sprzedawcę) w Polsce na tle państw regionu Europy Środkowo-Wschodniej pozostaje w dalszym ciągu na relatywnie niskim poziomie. Wartość podejmowanych inwestycji w Polsce potwierdza również tegoroczna edycja raportu „Atrakcyjność Inwestycyjna Europy” przygotowanej przez firmę Ernst & Young. Jak wynika z badań raportu dotyczącego m.in. postrzeganej przez panel 808 zagranicznych inwestorów atrakcyjności Europy i jej konkurentów, Polska, analogicznie do zeszłego roku, została określona jako najbardziej atrakcyjne i perspektywiczne miejsce do inwestowania w Europie Środkowo-Wschodniej.

Polska to jeden z najbardziej atrakcyjnych rynków do inwestycji w nieruchomości, co wynika z kilku bardzo istotnych czynników. Po pierwsze od wielu lat nasz kraj wyróżnia się wśród państw europejskich dynamicznym rozwojem gospodarczym. Ponadto dysponujemy licznymi zachętami inwestycyjnymi, takimi jak np. dostępność funduszy europejskich, które mają na celu przyciągnąć potencjalnych inwestorów. Polska jest także największym beneficjentem środków unijnych spośród 28 państw członkowskich. Istotne znaczenie mają również programy rządowe ukierunkowane na stworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju przedsiębiorczości i promujące inwestorów zagranicznych jako istotnych partnerów w procesie budowy nowoczesnej gospodarki.

 

Start in Poland 

W Polsce obecnie następuje zmiana preferencji w kierunku rozwoju oraz wsparcia innowacyjnych rozwiązań i projektów. Dzięki uruchomieniu projektu rządowego „Start in Poland” wspierane będą inicjatywy technologiczne o dobrych perspektywach ekonomicznych. Eksperci przewidują, że taka inicjatywa, wspierana przez polski rząd, będzie stanowiła impuls dla pozytywnych zmian w dziedzinie innowacji, prowadząc tym samym do stworzenia sprzyjającego środowiska dla rozwoju nowych start-upów. Ciągłe promowanie nowoczesnych, technologicznych wynalazków przyczyniłoby się do wdrożenia w Polsce w krótkim okresie czasu nowoczesnych rozwiązań.
Obecnie inicjatorzy projektu ogłosili przydział około 3 miliardów PLN, które, między innymi, zostaną przeznaczone na:
 
 • Rozwój odpowiedniego programu systemów ekologicznych oraz programu sztandarowego potrzebnego do stworzenia oraz wspierania start-upów
 • Utworzenie instytucji publicznych
 • Konsolidację instytucji naukowo-badawczych
 • Wsparcie internalizacji start-upów
 
Sukces program rządowego jest bardzo ważny dla Polski, z uwagi na to, że zwiększyłby on konkurencyjność i stabilność gospodarczą kraju oraz, co ważniejsze, podniósłby jakość życia społecznego. Polska przez wiele lat inwestowała w innowacje i osiągnęła wiele sukcesów w tym obszarze (np. rozwój wartościowych rozwiązań w sektorze energii). „Start in Poland” niewątpliwie ma potencjał, aby stać się jednym z najbardziej znaczących projektów w Centralnej i Wschodniej Europie. 
 

 

Nieruchomości w wykorzystaniu pod Odnawialne Źródła Energii

Według rankingu Banku Światowego „Doing Business 2015”, Polska zajęła 32 miejsce spośród 189 gospodarek z całego świata. Wysoka pozycja w rankingu potwierdza fakt, że otoczenie prawno-regulacyjne sprzyja inwestowaniu w nieruchomości. Przyciąga to firmy z całego świata i powoduje, że Polska jest postrzegana jako kraj, w którym warto inwestować i rozwijać biznes. 
 
Przystąpienie  Polski  do  Unii Europejskiej  wzmocniło  i  zdecydowanie  poprawiło  atrakcyjność  naszego kraju  jako  potencjalnej lokalizacji inwestycji. Od tego momentu zanotowaliśmy znaczący wzrost w ilości Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych (BIZ). Według UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) w roku 2014 Polska zanotowała wzrost przypływu BIZ ze 120 mln do niemal 13,9 mld USD (pozycja 20 na świecie), mimo spadkowej tendencji w Europie i na świecie. Dogodne położenie w centrum Europy na skrzyżowaniu jej głównych szlaków komunikacyjnych sprawia, że z Polski można eksportować towary do wszystkich krajów europejskich i w ten sposób dotrzeć do ponad pół miliarda konsumentów. Do głównych partnerów handlowych Polski należą m.in.: Niemcy, Rosja, Chiny, Francja, Wielka Brytania, Włochy, Węgry, Ukraina i Hiszpania.
 
Dzierżawa pod farmy wiatrowe, solarne/fotowoltaiczne lub biogazownie to w ostatnich latach precedens narastający. Inwestorzy z branży OZE poszukują na terenie UE do dzierżawy terenów, wokół których nie występują przeszkody naturalne (np. drzewa) i antropogeniczne (wysokie budynki). W związku z powyższym można zaobserwować rosnące zainteresowanie długoterminowym użytkowaniem wybranych obszarów rolniczych, na podstawie umowy dzierżawy. Budowane są na nich elektrownie solarne/fotowoltaiczne, wiatrowe lub biogazownie, które wymagają dużych niezabudowanych powierzchni. Tendencje wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii rosną nieustannie od wielu lat, wynika to po części z Unijnych dyrektyw, jak również ze świadomości społecznej. Europa stoi przed wyzwaniem obniżenia poziomu emisji CO2 do atmosfery, dlatego też na przestrzeni lat wykorzystanie i rozwój terenów rolnych pod OZE będzie powoli ale nieustannie wzrastać.

 

Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE), dające możliwość prowadzenia inwestycji na preferencyjnych warunkach, to wydzielone obszary Polski, gdzie inwestorzy są upoważnieni do zwolnienia z podatku dochodowego w odniesieniu do dochodów uzyskiwanych w danej strefie. W Polsce funkcjonuje 14 specjalnych stref ekonomicznych, których łączny obszar z końcem 2014 roku wyniósł blisko 18.134 ha. Są one zlokalizowane na terenach 162 miast i 232 gmin. W celu uzyskania przywileju prowadzenia działalności w danej strefie ekonomicznej, firma musi wystartować w przetargu organizowanym przez spółkę zarządzającą wybraną strefą. Zasady przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć przedsiębiorców są określone odrębnie dla każdej ze stref.

Na terenie SSE przedsiębiorcy mogą korzystać ze zwolnień podatkowych z tytułu:

 •  kosztów nowej inwestycji,
 • tworzenia nowych miejsc pracy.

Poziom wsparcia jest uzależniony od maksymalnej intensywności pomocy zaplanowanej dla obszaru, na którym realizowana jest inwestycja. Dla przedsiębiorców, którzy wybiorą pomoc z tytułu zatrudnienia, kosztami objętymi wsparciem są dwuletnie koszty pracy nowych pracowników. W przypadku przedsiębiorców, którzy zdecydują się na pomoc inwestycyjną - koszty nowej inwestycji. Każdy region ma określoną zróżnicowaną wielkość pomocy. W obrębie województw lubelskiego, podkarpackiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego wysokość pomocy wynosi 50% w stosunku do poniesionych kosztów. Na obszarach województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, pomorskiego, świętokrzyskiego, zachodniopomorskiego oraz w podregionach województwa mazowieckiego: ciechanowsko-płockim, ostrołęcko-siedleckim, radomskim i warszawskim wschodnim pułap wsparcia został określony na poziomie 35%. W przypadku województw: dolnośląskiego, wielkopolskiego i śląskiego wymiar pomocy plasuje się na poziomie 25%. W podregionach Warszawy zachodniej ten poziom wynosi 20%, a na terenie miasta stołecznego Warszawy do dnia 31 grudnia 2017 r. poziom wsparcia to 15%, który od stycznia 2018 roku zmaleje do 10%. Na początku 2015 roku obowiązywało 2056 zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej we wszystkic 14 specjalnych strefach. W samym roku 2014 wydano aż 436 zezwoleń, co stanowi ponad 21% ogółu zezwoleń  świadczy o dużym wsparciu dla krajowych i zagranicznych inwestorów. Przedsiębiorcy działający w strefacz końcem 2014 roku zainwestowali ponad 101,9 mld zł oraz zapewnili około 295,6 tys. miejsc pracy, z czego prawie 213,9 tys. (tj. 72,4%) stanowiły nowe miejsca pracy stworzone przez inwestorów po uzyskaniu zezwolenia na działalność w strefie, co wynikało bezpośrednio z realizacji nowych inwestycji.

 

Nieruchomości

Według rankingu Banku Światowego „Doing Business 2015”, Polska zajęła 32 miejsce spośród 189 gospodarek z całego świata. Wysoka pozycja w rankingu potwierdza fakt, że otoczenie prawno-regulacyjne sprzyja inwestowaniu w nieruchomości. Przyciąga to firmy z całego świata i powoduje, że Polska jest postrzegana jako kraj, w którym warto inwestować i rozwijać biznes. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej wzmocniło i zdecydowanie poprawiło atrakcyjność naszego kraju jako potencjalnej lokalizacji inwestycji. Od tego momentu zanotowaliśmy znaczący wzrost w ilości Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych (BIZ). Według UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) w roku 2014 Polska zanotowała wzrost przypływu BIZ ze 120 mln do niemal 13,9 mld USD (pozycja 20 na świecie), mimo spadkowej tendencji w Europie i na świecie. Dogodne położenie w centrum Europy na skrzyżowaniu jej głównych szlaków komunikacyjnych sprawia, że z Polski można eksportować towary do wszystkich krajów europejskich i w ten sposób dotrzeć do ponad pół miliarda konsumentów. Do głównych partnerów handlowych Polski należą m.in.: Niemcy, Chiny, Francja, WielkaBrytania, Włochy, Węgry, Ukraina i Hiszpania.

 

Nieruchomości rolne

Nieruchomości rolne to nie tylko tereny przeznaczone pod uprawę. Grunty o niższej przydatności rolniczej mogą być przekształcone i wykorzystane jako tereny rekreacyjne, przemysłowe, budowlane, komercyjne. Kupując mareały o dużej powierzchni, inwestor może uzyskać atrakcyjną cenę za hektar, natomiast po przeprowadzeniu podziału oraz inwestycji w uzbrojenie działki, możliwe jest dokonanie sprzedaży terenu po wyższej cenie. Zakup ziemi jest formą lokaty kapitału. Z uwagi na obserwowane od lat tendencje wzrostowe cen nieruchomości rolnych, przewidywany jest dalszy wzrost zysków z tego rodzaju inwestycji. Wynika to w dużej mierze z faktu, iż mimo akcesji Polski do Unii Europejskiej, ceny kilkusethektarowych gospodarstw rolnych zaczynają się od 0,5 EUR za m2 ziemi. Mimo tendencji wzrostowych nadal jednak ceny ziemi rolnej w Polsce są co najmniej 2-3 krotnie niższe niż średnie ceny ziemi w pozostałych krajach UE.

Najkorzystniejsze warianty inwestycyjne w nieruchomości rolne w Polsce to między innymi:

 • Zakup ziemi i jej utrzymanie;
 • Wykorzystanie na potrzeby rekreacyjne;
 • Dzierżawa pod farmy wiatrowe, solarne lub
 • biogazownie;
 • Uprawa roślin z dopłatami z UE;
 • Przekształcenie na grunt budowlany.

 

Zakup ziemi rolnej i jej utrzymanie

Najprostszy scenariusz inwestycyjny polega na zakupie gruntu rolnego z zamiarem uzyskiwania korzyści na drodze wzrostu wartości nieruchomości w długim okresie. Obserwowany jest stały wzrost cen gruntów rolnych. Im mniejsza liczba dostępnych do nabycia nieruchomości, tym wyższe stają się ich ceny, nawet przy stałym poziomie popytu.

 

Wykorzystanie terenów rolnych na potrzeby rekreacyjne

Jednym ze sposobów wykorzystania gruntu rolnego jest przeznaczenie go na teren rekreacyjny. Praktycznie każda nieruchomość rolna, leśna czy budowlana może być gruntem rekreacyjnym, o ile jest położona w miejscu o walorach krajobrazowych przekraczających przeciętny poziom. Najbardziej opłacalną strategią inwestycyjną w tym zakresie jest zakup dużych powierzchni gruntów rolnych, a następnie ich podział. O atrakcyjności terenu rekreacyjnego decyduje jego położenie. W Polsce największym zainteresowaniem nabywców cieszą się działki z bezpośrednim dostępem do jeziora i lasu, blisko morza i w górach.

Dzierżawa pod farmy wiatrowe, solarne/fotowoltaiczne lub biogazownie Inwestorzy z branży OZE poszukują do dzierżawy terenów, wokół których nie występują przeszkody natu- ralne (np. drzewa) i antropogeniczne (wysokie budynki). W związku z powyższym można zaobserwować rosnące zainteresowanie długoterminowym użytkowaniem wybranych obszarów rolniczych, na podstawie umowy dzierżawy. Budowane są na nich elektrownie solarne/fotowoltaiczne, wiatrowe lub biogazownie, które wyma- gają dużych niezabudowanych powierzchni. Umowa dzierżawy stanowi dodatkowe źródło stałych przychodów dla właściciela takiej nieruchomości, a stopa zwrotu w długoterminowej perspektywie wzrasta.

 

Uprawa roślin z dopłatami z UE.

Kolejną możliwością zwiększenia potencjalnej stopy zwrotu z inwestycji w grunty rolne jest rozpoczęcie uprawy określonych roślin lub hodowli zwierząt. Przepisy wydane przez Radę Europejską dokładnie określają, dla jakich form działalności rolniczej można uzyskać dopłaty bezpośrednie. Wyróżnione zostały trzy programy, w ramach których wypłacane są środki pieniężne, są to: płatności obszarowe, programy rolnośrodowiskowe oraz dopłaty do materiału siewnego. Przekształcenie w grunt budowlany Najkorzystniejszym sposobem na zdecydowane zwiększenie potencjalnej stopy zwrotu z inwestycji jest zmiana kwalifikacji gruntu rolnego na budowlany. Strategia polegająca na nabywaniu nieruchomości rolnych zlokalizowanych w pobliżu dużych miast w długim okresie może okazać się bardzo skuteczna dla inwestorów.

 

Nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową

Zaliczmy do nich nieruchomości gruntowe przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, budynki jednorodzinne i wielorodzinne, skierowane na wynajem lub sprzedaż. W 2014 roku i na początku 2015 roku odnotowano rosnącą podaż i popyt na rynku pierwotnym mieszkań. Obecnie polski rynek nieruchomości mieszkaniowych charakteryzuje się stabilnym poziomem cen. Rekordowa sprzedaż mieszkań w całym kraju napędzana jest przez niski poziom stóp procentowych. Obecny trend na rynku inwestycji mieszkaniowych wskazuje na wzrost popytu na atrakcyjnie zlokalizowane luksusowe apartamenty.

 

Inwestycje przemysłowe

Pomimo globalnego kryzysu finansowego, z jakim borykała się Europa od 2008 r., polski rynek inwestycji przemysłowych jest atrakcyjny i wciąż się rozwija. Z wejściem Polski do UE pojawiły się nowe perspektywy inwestycyjne, a wskutek czego - nowe inwestycje. Rok 2014 był rekordowy dla sektora powierzchni przemysłowych i magazynowych w Polsce. Deweloperzy dostarczyli na rynek ponad milion m kw. nowoczesnych powierzchni. Aktywność najemców utrzymywała się na wysokim poziomie, a wskaźnik niewynajętych powierzchni osiągnął nadzwyczajnie niską wartość. Rok 2015 również wykazuje tendencje wzrostowe, a perspektywy na rok 2016 są niezwykle obiecujące. Sektor powierzchni przemysłowych i magazynowych ma przed sobą znakomite perspektywy rozwoju - takie wnioski można wyciągnąć z raportu pt. „Poland Industrial MarketView Q4 2014”, który przygotowała firma doradcza CBRE. W roku 2014 w Polsce całkowita podaż nowoczesnej powierzchni przemysłowej i magazynowej przekroczyła 8,8 mln m kw. Jak wynika z raportu tylko w ostatnim roku 2014 deweloperzy dostarczyli ponad milion metrów kwadratowych nowej powierzchni przemysłowej i magazynowej. Region warszawski, dysponujący zasobami ponad 2,8 mln m kw. nowoczesnej powierzchni, to wciąż najsilniejsza lokalizacja na polskim rynku. Wśród liderów rynków regionalnych plasuje się Górny Śląsk oraz region wrocławski. Górny Śląsk oferuje 1,57 mln m kw. nowoczesnej powierzchni, natomiast okręg wrocławski - 1,26 mln m kw. Większość nowych projektów to formaty BTS (build to suit), a także inwestycje zabezpieczone umowami przedwstępnymi najmu. Z końcem 2014 r. w budowie pozostawało ponad 0,63 mln m kw. powierzchni przemysłowych i magazynowych. W ostatnim kwartale 2014 r. obserwujemy natomiast wzrost obiektów budowanych na zasadzie spekulacyjnej. Popyt na powierzchnię magazynową był generowany głównie przez firmy z sektora logistycznego. Z kolei powierzchnia produkcyjna cieszyła się największym zainteresowaniem ze strony firm motoryzacyjnych i branży FMCG.

 

Sektor IT

Wartość polskiego rynku informatyczny w roku 2010 wynosiła 25 mld PLN, a w ciągu pięciu lat wzrosła do około 30 mld PLN i jest po Rosji drugim co do wielkości rynkiem w Europie Środkowo-Wschodniej. Dlaczego warto inwestować w ten sektor właśnie w Polsce? Z pewnością wynika to z bardzo dynamicznego poziomu rozwoju tego rynku oraz wzrostu popytu wewnętrznego i zewnętrznego, co potwierdzają swoją obecnością globalne koncerny, takie jak Microsoft, HP, Google, Oracle, IBM czy SAP, oferujące swoje produkty i usługi na polskim rynku. Przyczyną tak dynamicznego rozwoju polskiego sektora IT, a w skutek czego - coraz wyższego poziomu Polski w rynku europejskim i światowym, jest przede wszystkim wysoko wykwalifikowana kadra specjalistów. Równie istotna jest jakość świadczonych usług a także poziom kreatywności który niejednokrotnie przewyższa oczekiwania pracodawców. Istotny jest również fakt, iż młodzi polscy informatycy rokrocznie zajmują najwyższe miejsca w międzynarodowych konkursach dla programistów, takich jak Imagine Cup, Code Jam czy Central European Programming Contest (CEPC).Ciągły napływ zagranicznych inwestycji, a także przenoszenie produkcji do Polski są bardzo istotnym elementem szybkiego rozwoju tego sektora. Generuje to obniżenie cen produktów i usług oraz, dzięki transferowi technologii, pozwala na wymianę niezbędnego doświadczenia i wiedzy.Napływ funduszy unijnych do przedsiębiorstw napędził i pozwolił szybko rozwinąć nowe technologie IT. Firmy poprawiły infrastrukturę oraz poziom wyszkolenia pracowników. Szczególną rolę odgrywają tu fundusze w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Nie bez znaczenia jest również fakt, że zwiększenie wydatków gospodarstw domowych na sprzęt informatyczny spowodowało dalszy spadek cen komputerów oraz urządzeń peryferyjnych (drukarki, skanery, itp.). Sektor IT obsługuje praktycznie cały rynek, aczkolwiek dzięki swoim inwestycjom napędzają go w szczególności takie branże jak: telekomunikacja, finanse, produkcja przemysłowa, administracja szczebla lokalnego oraz centralnego.

Około 1/3 przychodów ze sprzedaży sektora IT w Polsce realizowana jest przez 350 największych firm. Ich najważniejszymi klientami są urzędy i instytucje państwowe oraz duże przedsiębiorstwa (w liczbie ok. 5000). 22,6% przychodów największych firm IT pochodzi ze sprzedaży produktów i usług dla administracji. Kolejne duże grupy klientów to sektor bankowy (15,7%, łącznie z sektorem fi nansowym 21,3%), telekomunikacyjny (15,4%) oraz przemysł (9,7%).Ważną tendencją na rynku informatycznym jest gwałtowny wzrost zainteresowania oprogramowaniem oraz usługami IT ze strony firm sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Ciągle rosnąca konkurencja wymusza na firmach tego segmentu stosowanie innowacji oraz wsparcie informatyczne prowadzonej działalności, z drugiej zaś strony obniżanie cen aplikacji biznesowych przesądza o większej dostępności rozwiązań klasy ERP (enterprise resource planning), które do niedawna były cenowo nieosiągalne.

 

Żywność ekologiczna

Rynek żywności ekologicznej w Polsce kryje w sobie olbrzymi potencjał rozwoju. Wśród ludzi rośnie świadomość tego, co jest zdrowe, a era, w której jedzenie ma być tylko smaczne i tanie, powoli odchodzi do lamusa. Konkurencja doprowadziła do stanu, gdzie producenci, zamiast ukrywać skład swoich produktów, chwalą się nim. Sklepy ze zdrową i ekologiczną żywnością rosną jak grzyby po deszczu w każdym większym polskim mieście. Praktycznie każdy supermarket posiada dzisiaj dział ze

zdrową i ekologiczną żywnością. Media, wyczuwając dobrą koniunkturę, żywo interesują się tym tematem, edukując tym samym społeczeństwo. Polska posiada wiele terenów rolniczych nie skażonych ekologicznie, które nadają się do upraw organicznych i ekologicznych. Obecnie w Polsce

ponad 600 tys. hektarów zajmują uprawy ekologiczne. Nic więc dziwnego, że ta gałąź wytwórstwa żywności może być realizowana w naszym kraju od poziomu rolnictwa do sklepowej półki z gotowym produktem. Oczywiście, taki przemysł potrzebuje zagranicznych rynków zbytu, a Polskie produkty muszą być za granicą promowane. Tylko takie podejście gwarantuje stabilność rynku i jego potężny

rozwój. W ocenie ekspertów polski rynek ekożywności jest obecnie wart więcej niż 700 mln zł, a jego rozwój ocenia się na poziomie 10-20% rocznie. Jako, że żywność tego typu kupuje na razie tylko 30% Polaków, widać, że jest jeszcze spory potencjał na tym rynku. Za granicą sprzedaż ekologicznej żywności jest bardziej popularna niż w Polsce. Przykładowo w Niemczech to 5%, a w naszym kraju - dopiero 0,2 %. Zatem dobra polska baza w połączeniu z eksportem produktów może nam dać sukces w tej dziedzinie. Szczególnie, że jesteśmy potęgą, jeżeli chodzi o rolnictwo, natomiast mamy spore braki w przetwórstwie żywności. W 2012 r. Polska znajdowała się na 3 miejscu w Unii Europejskiej pod względem liczby gospodarstw ekologicznych. Ogólna liczba przetwórni ekologicznej żywności w Europie wygląda następująco: w Holandii znajduje się ich 1035 w Wielkiej Brytanii - 2052, we Włoszech – 5873, we Francji – 8957, oraz 9183 w Niemczech. W 2013 roku Polska posiadała na swoim terenie 407 przetwórni ekologicznej żywności. Ta liczba nie jest może imponująca, ale zaczynaliśmy w 2003 roku z poziomem 22 przetwórni. Szybko więc może się okazać, że nadrobimy tę stratę, a może raczej - wykorzystamy szansę. Należy dodać, że inwestowanie w rynek ekologicznej żywności zmienia świat na lepsze. Podniesienie jakości życia i zdrowia społeczeństwa jest dodatkowym profitem pochodzącym z takich inwestycji. Jest to rynek bezpieczny, choć nie łatwy, bo podąża głównie za modą na dane produkty. Poza tym ma charakter sezonowy. Jak w każdym przemyśle związanym z rolnictwem główne zagrożenia to nie przewidywalność zbiorów i cen produktów, wywołane popytem i podażą na rynku.

 

Transport

Rozwój infrastruktury transportowej znacząco determinuje poziom i jakość usług transportowych, bowiem rozbudowana, tania i ogólnodostępna sieć transportowa przyczynia się pośrednio do rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i regionów. Ponadto istotnie wpływa na podwyższenie jakości życia.

Dla Polski motorem napędowym transportu i infrastruktury z pewnością było dołączenie do Unii

Europejskiej, czyli dostęp do środków Europejskich, takich jak np. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Fundusz Spójności oraz funduszy przewidzianych dla realizacji projektów TEN-T, a wcześniej – funduszy przedakcesyjnych. Dostępność źródeł finansowania inwestycji infrastrukturalnych, można rzec, wyznaczała ten rozwój. Środki z programów operacyjnych są wydatkowane na inwestycje w transporcie drogowym, gospodarce morskiej, transporcie kolejowym i miejskim. Wysiłek inwestycyjny ponoszony jest na wszystkich poziomach administracyjnych – państwowym, regionalnym oraz lokalnym. Mimo wszystko Polska stoi przed wielkimi wyzwaniami.

Udział sektora transportu w całkowitej emisji gazów cieplarnianych w Polsce wg danych z 2012 r. wynosi 11,5%, a udział w non-ETS wynosi ponad 22%. Z transportu drogowego pochodzi 98% emisji z całego sektora transportu. Niestety, jeśli chodzi o emisje gazów cieplarnianych z sektora transportu, trend jest rosnący i zgodnie z projekcjami emisji, będzie się utrzymywał przez co najmniej następne 15 lat. Sektor transportu wymaga kolosalnych zmian technologicznych. Rozwój niskoemisyjnego transportu to wyzwanie, którego realizacja nie będzie możliwa bez inwestycji krajowych i zagranicznych, niemniej jednak aspekt transportowy to nie wszystko - kluczowy jest również rozwój infrastruktury, zwiększenie przepustowości sieci komunikacyjnych oraz rozbudowa sieci ładowania, dostosowana do użytku ogólnodostępnego. W latach 2004–2013 Polska na projekty dotyczące infrastruktury transportowej miała do dyspozycji około 28,7 mld euro. W latach 2004–2006, czyli pierwszych dwóch latach po przystąpieniu do UE, kwota dysponowana wynosiła 5,4 mld euro, z kolei w okresie 2007–2013 było to już 23,3 mld euro. W latach 2007-2013 w Polsce wybudowano

i zmodernizowano autostrady i drogi ekspresowe za łączną wartość około 16 mld euro (69,2 mld złotych), z czego około 10 mld euro (42,6 mld złotych) było współfinansowane z funduszy UE. Od 2004 r. wybudowano łącznie 673 km autostrad i wybudowano oraz zmodernizowano 808 km dróg ekspresowych. Warto nadmienić, że już dziś możemy się pochwalić innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie konwertowania aut spalinowych w auta elektryczne, czy produkcją unikatowych w skali kraju aut elektrycznych, idealnym przykładem jest Klaster Green Cars, który zrzesza firmy konwertujące auta spalinowe na elektryczne i zajmujące się produkcją aut elektrycznych a także rozwija sektor niskoemisyjnego transportu poprzez produkcję i dystrybucję stacji ładowania. Te wszystkie elementy to składowe definiujące strategię rozwoju polskiego transportu.

 

Energetyka

Do priorytetów polskiego rządu należy rozwój sektora odnawialnych źródeł energii. Dyrektywa 2009/28/WE mówi, że państwa członkowskie UE powinny stopniowo zwiększać udział energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii oraz w sektorze transportowym. Cele polityki energetycznej Polski koncentrują się na wzroście udziału OZE w finalnym zużyciu energii do poziomu 15,5% w 2020. W układzie sektorowym wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii wygląda następująco: 19,3% dla energii elektrycznej, 17% dla ciepłownictwa i chłodnictwa oraz 10,2% dla paliw transportowych, co wymusza inwestycje w nowe moce wytwórcze. Aktualnie najdynamiczniej rozwija się energetyka wiatrowa oraz wykorzystanie biomasy na cele energetyczne. Bardzo istotny dla Polski jest również rozwój produkcji sprzętu wykorzystywanego do wytwarzania zielonej energii, co w ostatnim roku staje się coraz częstszym obiektem zainteresowania inwestorów. Wartym podkreślenia jest też fakt, iż wg danych EurObserv’ER Polska plasuje się na piątym miejscu w Unii Europejskiej pod względem produkcji energii pierwotnej z biomasy stałej, a także jest liderem pod względem mocy zainstalowanej farm wiatrowych spośród nowych państw członkowskich UE Polski rząd wspiera produkcję energii ze źródeł odnawialnych w różnej formie m.in.:

 • Zachęty inwestycyjne dla producentów energii odnawialnej (system kolorowych certyfikatów),
 • Przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się obrotem i sprzedażą energii elektrycznej mają obowiązek na mocy prawa do zakupu energii z OZE,
 • Producenci energii odnawialnej mają priorytetowy dostęp do sieci przesyłowej,
 •  Energia elektryczna ze źródła odnawialnego jest zwolniona z podatku akcyzowego,
 • Opłata za przyłączenie do sieci dla małych instalacji (<5 MW) jest zmniejszona o 50%. Tego typu instalacje zwolnione są również z opłaty licencyjnej i z rocznej opłaty płaconej przez posiadaczy licencji,
 • Inwestycje w czystą energię mogą być współfinansowane ze środków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Tyle do zrobienia, że „nie wiadomo, w co ręce włożyć”

Cała Europa, jeżeli nie cały świat, stoi przed wyzwaniem kryzysu energetycznego. Kraje Europy zachodniej już od kilku lat odchodzą od energetyki konwencjonalnej, co z kolei jest wymuszone kończącymi się zasobami surowców kopalnych. Polska, w stosunku do krajów Europy zachodniej, jak np. Niemcy, jest daleko w tyle z rozwojem czerpania energii z odnawialnych źródeł. Dlatego też tak istotne w Polsce są inwestycje w ten sektor. Daje to szerokie możliwości inwestycyjne dla potencjalnych inwestorów krajowych czy zagranicznych. Nie bez znaczenia jest też fakt, że od 1 maja 2016 r. rynek gruntów zostanie otwarty dla cudzoziemców, którzy będą mogli nabywać ziemie rolne w Polsce. Według ekspertów przełoży się to na znaczący wzrost ich cen, a co za tym idzie - zmniejszenie zainteresowania inwestorów krajowych. Sytuacja klimatyczna niejako wymusiła na Polsce wzmożone zainteresowanie np. farmami wiatrowymi, solarnymi, a przede wszystkim transferem technologii, bowiem wymierność inwestycji jest znacząco zależna od zastosowanych technologii, które nie rzadko są pozyskiwane z krajów lepiej rozwiniętych technologicznie.

Ponadto dużym zainteresowaniem oraz perspektywami charakteryzuje się sektor motoryzacji, który de facto stoi przed bardzo podobnym wyzwaniem, mianowicie redukcją emisyjności. Otwierają się nowe możliwości inwestycyjne takie jak np. konwersja aut spalinowych w elektryczne, czy sama ich produkcja na masową skalę. Reasumując, duże wyzwania niosą za sobą szerokie możliwości, zarówno społeczne jak i inwestycyjne. Dlatego też Polska z pewnością jest ciekawym i sprzyjającym miejscem do lokowania oraz pomnażania kapitału zarówno dla inwestorów krajowych jak i zagranicznych.

Polska posiada wiele atutów inwestycyjnych i duże perspektywy rozwoju. Za lokowaniem kapitału w naszym kraju przemawia wiele czynników począwszy od atrakcyjnej lokalizacji, przez sprzyjający klimat, a skończywszy na prężnie rozwijającej się gospodarce.

Śledzenie przesyłek na każdym etapie realizacji zlecenia ma od zawsze kluczowe znaczenie dla branży transportu i logistyki (T&L). Pomimo że to właśnie przedsiębiorstwa z tego sektora były pionierami wykorzystywania rozwiązań mobilnych i technologii monitorowania, to nadal mają one sporo do zrobienia w zakresie uzyskania pełnej przejrzystości łańcucha dostaw. 

 

Elektroniczne systemy płatności bezgotówkowych działają od lat 70-tych, ale ich prawdziwy rozkwit datuje się na początek XXI wieku, razem z progresem technologii informatycznych. Obecnie wykonanie płatności elektronicznej jest szybsze, bezpieczniejsze i łatwiejsze niż płatność gotówką. Rewolucja w płatnościach trwa i - jak oceniają eksperci - będzie trwała jeszcze przez najbliższe dwie deakdy.