Ultranowoczesne pionowe siłownie wiatrowe – przyszłość energetyki przemysłowej i prosumenckiej

Zgodnie z prognozami Global Wind Energy Council rola energetyki wiatrowej na świecie w nadchodzących latach będzie stale rosła. We wszystkich analizowanych scenariuszach rozwoju tego rynku, łączna moc zainstalowanych na świecie elektrowni będzie coraz większa, by w 2030 roku osiągnąć poziom nawet ponad 2.500.000 MW. Roczna produkcja energii elektrycznej może wówczas sięgać przeszło 6.600 TWh. Jednocześnie wraz ze wzrostem ogólnej mocy elektrowni, rosnąć będzie również udział energetyki wiatrowej w ogóle produkowanej energii elektrycznej. Do roku 2030 w najbardziej optymistycznym scenariuszu turbiny wiatrowe mogą odpowiadać za aż 25% generowanego prądu na całym świecie.

 
Polski rynek farm wiatrowych, na tle rynku europejskiego i światowego, jest na początku ścieżki rozwojowej i charakteryzuje się dynamicznym tempem wzrostu. W latach 2011 – 2013 udział zainstalowanej mocy elektrowni wiatrowych w całkowitej mocy Krajowego Systemu Energetycznego wzrastał o prawie 2,5 p.p. rocznie, osiągając w 2013 roku udział na poziomie blisko 9%. Jednocześnie, zgodnie z Dyrektywą 2009/28/WE z 23.04.2009 oraz nowym pakietem klimatyczno-energetycznym, Polska jako kraj członkowski UE r. jest zobowiązana do zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych w bilansie energetycznym kraju z poziomu 7,2% w roku 2005 do 15% w 2020 r. i 20% do 2030r. Wszystko to powoduje, że Polska została zakwalifikowana jako jeden z 12 głównych rynków zbytu turbin wiatrowych na świecie (wśród krajów instalujących turbiny o mocy między 0,5 a 2,5 GW). Jednocześnie, ze względu na duże amplitudy prędkości wiatru, zarówno w Polsce, jak i w innych krajach Europy i Świata, istnieje zapotrzebowanie na technologie umożliwiające rozpoczęcie pracy siłowni wiatrowej (generowania energii elektrycznej) już przy prędkości wiatru na poziomie 2 m/s oraz jej kontynuowanie nawet przy prędkości wiatru ponad 50 m/s.
 
Obecnie na rynku występują dwa typy technologii turbin wiatrowych: turbiny poziome i pionowe. Polski krajobraz najczęściej ozdabiają turbiny poziome, potocznie zwane „wiatrakami”, ze względu na tzw. kryterium ceny, co można zaobserwować na całym Pomorzu. Niemniej jednak znaczącym ograniczeniem stosowania tradycyjnych, poziomych turbin wiatrowych jest towarzyszący ich pracy hałas oraz szkodliwe dla ludzi infradźwięki wymuszające oddalenie konstrukcji farm wiatrowych od terenów zamieszkałych. Ponadto należy nadmienić, iż mimo teorii mówiącej o zwiększonej ochronie środowiska naturalnego we wszystkich aspektach, w przypadku turbin poziomych istnieje potencjalne zagrożenie dla ptactwa, a tym samym - w mniejszym lub bardziej znaczącym - stopniu dla całego ekosystemu. Cicha praca i brak infradźwięków czy też zagrożenia dla ptaków to właśnie cechy turbin pionowych GVT oferowanych przez Green Vertical Turbine Sp. z o.o. (red. windpl.eu)
 
Przy analizie rynku pionowych turbin wiatrowych w Polsce, zwraca uwagę fakt, że do niedawna turbiny pionowe oferowały wyłącznie moce od 10 W do 20 kW na potrzeby odbiorców indywidualnych (domów jednorodzinnych, małych gospodarstw rolnych) oraz dla wąskiego segmentu zastosowań instytucjonalnych (zasilanie oświetlenia ulic, budynków, urządzeń pomiarowych, etc). Taka oferta podażowa pozostawiała niezagospodarowany cały segment rynku MŚP z sektora przemysłowego z zapotrzebowaniem na siłownie w przedziale mocy od 20 kW do 500 kW, czyli odpowiednich do zasilania małych i średnich zakładów przemysłowych czy dużych gospodarstw rolnych. Brakowało również oferty dla odbiorców z sektora morskiego (siłownie off-shore i okrętowe), a także dla energetyki przemysłowej, dla której po spełnieniu warunków odpowiedniej mocy i wydajności, siłownie pionowe mogą być bardzo atrakcyjną alternatywą – opłacalną ekonomicznie i bezpieczną dla ludzi i środowiska naturalnego.
 
W roku 2015 na polskim rynku pojawiła się ultranowoczesna i unikalna w skali globalnej technologia – modularna siłownia wiatrowa Green Vertical Turbine (dalej GVT) o pionowej osi obrotu, składająca się z łączonych ze sobą trzymetrowych segmentów i konfigurowalna w zakresie mocy od 20 kW do 500 kW. Technologia Green Vertical Turbine produkowana przez  spółkę o tej samej nazwie - Green Vertical Turbine Sp. z o.o. (red. windpl.eu) - posiada szereg funkcjonalności, odróżniających ją od pozostałych dostępnych na rynku rozwiązań.
 
Przede wszystkim siłownie GVT charakteryzują się bardzo wysoką wydajnością energii wiatrowej, co zapewnia korzystną relację ceny do efektów pracy siłowni i znacząco zmniejsza koszty energii elektrycznej. Jednocześnie, ze względu na modularność konstrukcji, siłownie GVT zapewniają elastyczne dostosowanie mocy do potrzeb użytkowników – segmenty GVT można konfigurować w jedno lub wielosegmentowe kolumny i trójkolumnowe wieże, otrzymując siłownie odpowiednie zarówno do zastosowań prosumenckich, jak i dla energetyki przemysłowej. Co więcej, dzięki unikalnej konstrukcji, siłownie GVT mogą być lokalizowane blisko siebie bez występowania zjawiska wzajemnego pozbawiania się energii przez turbiny. Ma to szczególnie duże znaczenie dla budowy farm wiatrowych, gdyż pozwala zwiększyć gęstość rozmieszczenia siłowni i dzięki temu obniżyć koszt gruntu oraz niezbędnej infrastruktury towarzyszącej.
 
Producent Green Vertical Turbine Sp. z o.o. (red. windpl.eu) w pracach projektowych mocno skupił swoją uwagę na rozwiązywaniu problemu dużych wahań siły wiatru, co jest domeną krajów o położeniu podobnym do Polski, czyli w zasadzie całej Europy. Mocną stroną siłowni GVT jest ich odporność na niekorzystne warunki wietrzności. Szeroki zakres produkcyjnej prędkości wiatru (od 1,5 do 55 m/s), niezależność od kierunku wiatru i odporność na zakłócenia przepływu powietrza zapewniają możliwość instalacji siłowni GVT na obszarach, gdzie wykorzystywanie tradycyjnych turbin wiatrowych jest niemożliwe lub utrudnione ze względu na zbyt słabe lub zbyt silne porywy wiatru. Ponadto zastosowanie w siłowni GVT inteligentnego systemu zarządzania energią zintegrowanego z magazynem energii pozwala na gromadzenie nadwyżek energii i jej automatyczne wykorzystywanie do podtrzymywania i stabilizowania pracy turbin w niekorzystnych warunkach wietrzności. 
Pionowe siłownie wiatrowe GVT, dzięki swoim walorom konstrukcyjnym, czyli modułowości i łopatom umiejscowionym wewnątrz konstrukcji, są w pełni neutralne dla środowiska naturalnego: nie generują drgań i hałasu, a ponadto są bezemisyjne i bezpieczne dla ptaków oraz nietoperzy, które mogą nawet usiąść na działającej turbinie. W efekcie gwarantuje to możliwość lokalizacji siłowni GVT wszędzie tam, gdzie nie mogą być zastosowane zwykłe poziome i pionowe turbiny wiatrowe, czyli zarówno na terenach zabudowanych, osiedlach mieszkaniowych, obszarach przemysłowych, jak i na obszarach wrażliwych środowiskowo. Jednocześnie, dzięki tym zaletom, instalacja siłowni GVT prowadzona jest według uproszczonej procedury uzyskiwania pozwoleń środowiskowych, co powoduje znaczne skrócenie czasu procesu inwestycyjnego oraz zmniejszenie związanych z nim kosztów.
 
Nie bez znaczenia przy podejmowaniu decyzji o inwestycji jest fakt, iż pionowe siłownie wiatrowe GVT produkowane przez Green Vertical Turbine Sp. z o.o. (red. windpl.eu) oprócz produkcji energii elektrycznej posiadają wiele innych zastosowań, takich jak:
 
Magazynowanie energii:
 • Gromadzenie energii w postaci sprężonego powietrza i potencjału przemieszczania wody,
 • Magazynowanie energii w postaci wodoru z wykorzystaniem go do spalania w kotłach fluidalnych lub ogniw paliwowych,
 • Sprężanie powietrza.
 
Zamiana energii wiatru na energię mechaniczną (wykonania pracy):
 • Napowietrzanie szybów kopalnianych,
 • Oczyszczanie ścieków poprzez napowietrzanie,
 • Odsysanie powietrza z hal, magazynów, silosów, suszarni,
 • Wymiana powietrza w halach.
 
Produkcja energii cieplnej:
 • Ogrzewanie domów, szklarni,
 • Podgrzewanie innych czynników np. parafiny z wykorzystaniem ciepła przemiany fazowej czynnika roboczego,
 • Podgrzewanie wody,
 • Rozprowadzanie powietrza po osiedlach mieszkalnych.
 
Znaczącym atutem jest niespotykana w innych rozwiązaniach łatwość transportu oraz instalacji siłowni GVT – modułowość konstrukcji powoduje, że nawet przy budowie dużych siłowni do zastosowań przemysłowych, transport i montaż jest szybki, prosty i efektywny ekonomicznie. Dzięki trzymetrowej wysokości i średnicy pojedynczego segmentu turbiny, transport nie wymaga pilotażu. W odróżnieniu od konkurencyjnych siłowni wiatrowych, turbiny GVT nie posiadają wielkich elementów konstrukcyjnych, takich jak maszty i łopaty/śmigła. Producent Green Vertical Turbine Sp. z o.o. (red. windpl.eu) oferuje siłownie GVT w dwóch wersjach konstrukcyjnych – stalowej i aluminiowej, dzięki czemu zapewnia możliwość instalacji turbiny w sąsiedztwie lub na istniejących obiektach budowlanych (dachach budynków, słupach, istniejących konstrukcjach masztów), a także offshore i na statkach morskich, co w przypadku turbin jednosegmentowych jest bardzo ograniczone, a w niektórych sytuacjach po prostu niemożliwe. 
 
Jakość oferowanego produktu opartego na nowatorskiej technologii podkreśla fakt, iż firma Green Vertical Turbine Sp. z o.o. (red. windpl.eu) prowadzi ciągłe prace badawczo-rozwojowe nad turbinami GVT. Ponadto nie koncentruje się tylko i wyłącznie na produkcji i konstrukcji turbin wiatrowych, ale również realizuje projekty budowy zróżnicowanych farm wiatrowych z wykorzystywaniem nowej technologii pionowych siłowni wiatrowych. W 2014 roku został zrealizowany projekt wdrożeniowy. Obecnie Spółka jest w trakcie realizacji kolejnych projektów na terenie Polski.
 

źródło: Green Economy

Tworzenie Inteligentnych Miast, które są czyste, przyjazne dla środowiska i zarządzane w przemyślany sposób, jest wyzwaniem przyszłości. Najważniejszym celem Klastra Smart IT (red. www.smartpl.org), stworzonego przez wiodące firmy z branży teleinformatycznej, jest promowanie idei Inteligentnego Miasta „Smart City” i wdrażanie wszelkich koniecznych technologii mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców.

 

 

Narastającego problemu korków w aglomeracjach miejskich nie da się do końca wyeliminować. Wymagałoby to niekończącego się rozbudowywania infrastruktury drogowej, co jest z oczywistych powodów nie możliwe

Polska posiada wiele atutów inwestycyjnych i duże perspektywy rozwoju. Za lokowaniem kapitału w naszym kraju przemawia wiele czynników począwszy od atrakcyjnej lokalizacji, przez sprzyjający klimat, a skończywszy na prężnie rozwijającej się gospodarce.